บุคลากร

ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์

หัวหน้าศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

 • nyayee@hotmail.com
 • (66) 86-923-7114

ผศ.ดร.นันท์นภัส แสงฮอง

นักวิจัยร่วม

 • nannaphat.s@cmu.ac.th
 • (66) 93-184-3290

ดร.พิสิษฏ์ นาสี

นักวิจัยร่วม

 • cherdhist@gmail.com
 • (66) 85-038-9662

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

นักวิจัยร่วม

 • Charinm@chiangmai.ac.th

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ

นักวิจัยร่วม

 • Vichu.m@hotmail.com

ดร.อุษามาศ เสียมภักดี

นักวิจัยอาวุโส

 • usamard.s@gmail.com

Prof. Dr. Patrick Lawrence Keeney

นักวิจัยอาวุโส

 • pkeeney774@gmail.com
Screen Shot 2562-03-11 at 11.57.45

คุณไพศาล ขัติธิ

ผู้ประสานงาน

 • paisarn.kim15@gmail.com
 • (66) 94-634-1991