อาสาสมัคร

2019

คุณวงศกร บวรศักดิ์สุนทร

อาสาสมัครประจำศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • vongsakornbv@gmail.com

2018

คุณสรวิชญ์ เจศรีชัย

อาสาสมัครประจำศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • Peesorawit48@gmail.com

2018

คุณณัฐกานต์ สุคันธมาลา

อาสาสมัครประจำศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • nutthakan.yui@gmail.com