โครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ 

   โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ เป็นโครงการวิจัยที่จัดทำภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สถานะของหลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายของ 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายของ และ 3. เพื่อจัดทำคู่มือและสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ

   โดยในส่วนนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมกิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
พหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ โดยจะเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการแนะนำโครงการในพื้นที่วิจัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกันระหว่าง 3 พื้นที่วิจัย, การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง และกิจกรรมการเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังหัวข้อต่อไปนี้

กิจกรรมการแนะนำโครงการพื้นที่วิจัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกันระหว่าง 3 พื้นที่วิจัย 

การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง

การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม

  • การเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้: โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์เวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงใหม่

สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการ