คณะผู้วิจัย

       

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าโครงการย่อย

อาจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี นักวิจัย

อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร นักวิจัย

อาจารย์ ดร.วสันต์ สรรพสุข นักวิจัย

         รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ (โครงการย่อยด้านศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาการศึกษา) ของชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจระบบบริหารจัดการความรู้และโครงสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์” ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

โดยชุดโครงการวิจัยฯนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สามข้อคือ 

1) เพื่อสำรวจและทบทวนระบบบริหารจัดการความรู้ และระบบนิเวศที่จะสนับสนุนความรู้ด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทยรวมทั้งศึกษาตัวอย่างที่ดีจากที่อื่น       

2) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างการกำหนดประเด็นวิจัยระดับประเทศกับการผลิตความรู้ของประชาคมสังคมศาสตร์ และค้นหาระบบบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนการผลิตความรู้ และการใช้ประโยชน์ความรู้ที่กว้างขึ้น และ

3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงระบบนิเวศที่สนับสนุนความรู้ด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทย

ซึ่งเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยสามหัวข้อหลัก ได้แก่

1) ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาการศึกษา คือ ผู้ผลิตความรู้ และการผลิตความรู้

2) สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในระบบบริหารความรู้/การวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาการศึกษา

3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยสามหัวข้อหลัก ได้แก่

1) ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาการศึกษา คือ ผู้ผลิตความรู้ และการผลิตความรู้

2) สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในระบบบริหารความรู้/การวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาการศึกษา

3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย