62600156_491957231543745_8476772580391387136_n

 

ชื่อ นางสาวกนกกาญจน์ ธรรมเครื่อง 

ชื่อเล่น แพรว อายุ 23 ปี 

ระยะเวลาในการฝึกงาน 

        วันที่ 4 มิถุนายน – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การศึกษา 

       นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาเอก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

ความสนใจ 

        ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมาก ความสนใจเรื่องแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะพัฒนามาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาด้วย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกงาน

        อยากนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน เช่น การเขียนรายงาน การจัดการเว็บไซต์ การจัดงานเสวนา การลงพื้นที่ภาคสนาม และเครือข่ายมาประยุกต์ใช้กับความสนใจหลักเรื่องแรงงานข้ามชาติ รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้เพื่อต่อยอดในประเด็นอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต