ศูนย์ความเป็นเลิศพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

ศูนย์ความเป็นเลิศพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา (The Excellence Centre of Multiculturalism and Education Policy) พัฒนามาจากศูนย์สตรีล้านนา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีปณิธานส่งเสริมการศึกษาพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยและมีเจตจำนงขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นพื้นที่การปฏิบัติการทางสังคมที่คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และเพศภาวะ เสริมสร้างพลังอำนาจและตัวตนของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลาย รวมทั้งมีเจตจำนงให้การศึกษาเป็นกระบวนการรังสรรค์ สันติภาพ และประชาธิปไตยในสังคมไทยและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษาและนโยบายการศึกษา มุ่งสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รับใช้ชุมชน

 

พันธกิจ

เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้แบ่ง
ภาระกิจเป็น 4 ด้าน คือ

1. ด้านงานวิจัย: การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม นโยบายการศึกษากับสิทธิความเป็นพลเมือง เพศภาพ ชาติพันธุ์ และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้คนชายขอบ เด็กข้ามชาติ เด็กไร้สัชาติ และเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

2. ด้านการเรียนการสอนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และชุดความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและรองรับการจัดการเรียนรู้ในมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพศภาพ ชาติพันธุ์ และสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจ

3. ด้านบริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านข้อมูลและการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษาพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในระดับท้องถิ่นและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4. ด้านการผลักดันเชิงนโยบาย: เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และการจัดทำนโยบายการศึกษา ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างหญิงชาย ชาติพันธุ์ และกลุ่มคนชายขอบต่าง ๆ