เกย์กับการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมในสถานที่ทำงาน (The controversy about gay social space in the workplace.)

เกย์กับการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมในสถานที่ทำงาน
The controversy about gay social space in the workplace

โดย
คงเดช ปัญญาเพิ่ม
Kongdet Punyaperm

นงเยาว์ เนาวรัตน์
Nongyao Nawarat

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบในการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมของเกย์ ในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการศึกษาเอกสารในเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประเด็น เกย์ช่วงชิงและสร้างพื้นที่ในการทำงานได้อย่างไร นำมาวิเคราะห์กับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิด “พื้นที่ทางสังคม” (Social Space) ของ อองรี เลอแฟบร์ ผลการศึกษาพบว่า เกย์เป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งถูกสังคมจัดกลุ่มให้เกย์ว่า เป็นกลุ่มคนที่มีความผิดปกติ เบี่ยงเบน และเป็นผู้ป่วยทางจิต เหตุผลที่ว่าเกย์มีสรีระความเป็นผู้ชาย แต่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง หรือมีการสืบพันธุ์ได้ ทำให้ถูกสังคมกดขี่ มีอคติ และตีตราว่าเป็นชนกลุ่มน้อย/คนชายขอบ เกย์ถูกมองเป็นกลุ่มบุคคลที่แพร่เชื้อเอดส์ จึงทำให้เกย์มีภาพลบต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเกย์ต้องเผชิญกับสิทธิความไม่เท่าเทียมในการไม่ยอมรับจากสังคม ทำให้เกย์ต้องการที่จะช่วงชิงและสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อแสดงตัวตนในบทบาทของตัวเองเพื่อให้เกิดการยอมรับ พบเห็นได้ชัดคือ ในพื้นที่การทำงาน และพื้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่ง การเป็นผู้นำในการทำงาน การสร้างอัตลักษณ์ และริเริ่มแนวคิดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามให้มากที่สุด และเป็นการลดอคติจากสังคมในเชิงภาพลบ ถึงแม้ว่าการยอมรับเกย์ และกลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศในปัจจุบันนั้น มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้น แต่สิ่งเหล่านั้นอาจไม่ได้สร้างคาดหวังหรือการตอบสนองความต้องการของเกย์ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้เท่าที่ควร สิ่งที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างมีความสุข ก็คือ ความเท่าเทียมในสิทธิมนุษยชน การเคารพซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้ในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของพหุวัฒนธรรมศึกษา
คำสำคัญ: เกย์, พื้นที่ทางสังคม, การช่วงชิงพื้นที่ทางสังคม, ความหลากหลายทางเพศ

Abstract

The purpose of the article “The Controversy about Gay Social Space in the Workplace” was to try to understand the pattern of controversy about gay social space in the workplace. This article used qualitative research passed through the content under the aspect of gay controversy, and how to make the space in the workplace, and analyzed the data with the theory by using the concept of Henri Lefebvre, “Social Space”. The results of the study were concluded as follows; Gay was in the group LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) which society said was a gender identity disorder and mental illness. Gay men had male bodies who could not have sex with women or reproduce. Society branded gay people as marginal people, contagious with AIDS, unequal and unacceptable. For all these reasons, gays wanted to create controversial the social space to show their roles; especially in the workplace, and cultural space such as educational opportunity in higher degrees, promotions, leaders in the workplace, creating an identity, and other ideas for equity which will reduce the prejudice or negative thinking. The most important peaceful co-existence was equity, human rights, respect, and the acceptance of the diversity of multicultural education.
Keyword: Gay, Social Space, Controversy about social space, LGBT

Download: เกย์กับการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมในสถานที่ทำงาน