ภาพบรรยากาศงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเชียงใหม่”

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “วรรณกรรมพหุวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม B2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

กล่าวเปิดการสัมมนาโดย รศ. ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำปาฐกถาโดย ผศ.ดร.เกศรี ลัดเลีย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อ “แนวคิดการใช้วรรณกรรมพื้นถิ่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรม”

ภายในงานสัมมนาประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตั้งแต่ วงอภิปรายหัวข้อ“การใช้วรรณกรรมพื้นถิ่นล้านนาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรม” กิจกรรม “การเล่านิทานเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมพื้นถิ่นล้านนาเป็นฐาน”  และเสวนาเรื่อง “จากแนวคิดและปฏิบัติการเครือข่ายพหุวัฒนธรรมศึกษาโดยใช้วรรณกรรมพื้นถิ่นล้านนาเป็นฐาน: สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”                   

ภาพบรรยากาศโดยรวม

ภาพบรรยากาศช่วงการปาฐกถา โดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย

ภาพบรรยากาศวงอภิปราย “การใช้วรรณกรรมล้านนาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”

ภาพบรรยากาศ “การเล่านิทานเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้”

ภาพบรรยากาศการเสวนา “จากแนวคิดและปฏิบัติการเครือข่ายพหุวัฒธรรมศึกษาโโยใช้วรรณกรรมพื้นถิ่นล้านนาเป็นฐาน: สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”