พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

53323378_408731333226607_3585660958963400704_o

                การลงนามระหว่างศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา และสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. กับเทศบาลนครเชียงใหม่
…ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
…โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และอาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง เป็นหัวหน้าสาขาวิชา รวมถึงคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมลงนาม
…ร่วมกับนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และนางสาวจงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
…ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพหุวัฒนธรรม
3. ติดตามประเมินผลรวมถึงการขยายผลการใช้หลักสูตรพหุวัฒนธรรม และ
4. ร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม