ความเป็นมา

จากการผลักดันให้เกิดกระบวนวิชาในคณะศึกษาศาสตร์แล้ว ล่าสุดทางศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ได้รับการยอมรับและเห็นชอบให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา และวิชาเอก การศึกษาพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 โดยมีปรัชญาการศึกษาที่ว่า “ศาสตร์การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่าสู่สังคมอุดมปัญญา” ซึ่งได้ทำการรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และมีผลบังคับใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตราฐานตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา

 • หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  • ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
   • 091797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต
 • หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) (แบบวิชาการ) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
   • กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
    • กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
     • กระบวนวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
      • วิชาแกน 7 หน่วยกิต
       • 055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
       • 091700 ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางการศึกษา 2 หน่วยกิต
       • 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2 หน่วยกิต
      • วิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต
       • 053712 การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
       • 053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห์ 3 หน่วยกิต
      • กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11หน่วยกิต
       • 053711 หลักการการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วยกิต
       • 053720 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 หน่วยกิต
       • 053726 หัวข้อเลือกสรรการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วยกิต
       • 053770 การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วยกิต
      • ปริญญานิพนธ์
       • 091799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต

วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา

 • หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  • ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
   • 091797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต
 • หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) (แบบวิชาการ) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
   • กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
    • กระบวนวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
     • วิชาแกน 7 หน่วยกิต
    • วิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต
     • 054810 ทฤษฎีและปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต
     • 054870 วิธีวิทยาการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับการศึกษา 3 หน่วยกิต
    • กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
     • 054721 ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ 3 หน่วยกิต
     • 054723 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3 หน่วยกิต
     • 054821 นโยบายสาธารณะกับการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วยกิต
     • 054822 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาทางเลือก 3 หน่วยกิต
    • ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
     • 091799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา

 • หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  • ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
   • 091898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรองและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • หลักสูตรแบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
   • วิชาแกน 6 หน่วยกิต
    • 055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
    • 091800 ปรัชญาการศึกษาเชิงวิพากษ์ 2 หน่วยกิต
    • 091891 สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศึกษา 1 หน่วยกิต
   •  วิชาเฉพาะ
    • 053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห์ 3 หน่วยกิต
    • 053770 การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วยกิต
   •  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
    • 053711 หลักการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วยกิต
    • 053720 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 หน่วยกิต
   • ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    • 091899 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรองและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
 3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา

 • หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  • ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
   • 091898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วย
 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรองและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • หลักสูตรแบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
   • วิชาแกน 6 หน่วยกิต
    • วิชาแกน 6 หน่วยกิต
     • 055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
     • 091800 ปรัชญาการศึกษาเชิงวิพากษ์ 2 หน่วยกิต
     • 091891 สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศึกษา 1 หน่วยกิต
    •  วิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต
     • 054810 ทฤษฎีและปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต
     • 054870 วิธีวิทยาการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับการศึกษา 3 หน่วยกิต
    • กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
     • 054821 นโยบายสาธารณะกับการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วยกิต
     • 054822 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาทางเลือก 3 หน่วยกิต
    • ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
     • 091899 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรองและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
 3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร