หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ความเป็นมา

วิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรจุเข้าไปในวิชาแกน (วิชาบังคับ) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้ามาเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา (คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่)