ผู้ประสานงาน

2017-2018

คุณชลียา ทาแกง

ผู้ประสานงานศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

  • chaleeyatk@gmail.com

2015-2016

คุณนพดล อยู่พรหมแดน

ผู้ประสานงานศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา

  • bright.nop@gmail.com
  • (66) 62 264 2525