ทูตทางวัฒนธรรมผ่าน “เพื่อน”

บางส่วนจากโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ ของศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา นำโดย รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหนัาศูนย์ ในรายการภูมิภาค 3.0 ของ ThaiPBS

ทูตทางวัฒนธรรมผ่าน “เพื่อน” ในชั้นเรียนไม่ใช่เฉพาะแรงงานที่ไหลเข้าประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันนักเรียนหรือเยาวชนก็ไหลเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาด้วยเช่นกัน จากสถิติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2560 มีข้อมูลตัวเลขนักเรียนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเด็กที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมากถึง 90,000 คน ความแตกต่างหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา และชาติพันธุ์ของเด็ก จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับครู ที่จะทำอย่างไรที่จะเข้าถึงผู้เรียนที่มีความหลากหลาย และสร้างให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับตัวตนของตนเองและเพื่อน

ที่มา  https://www.facebook.com/region3.0/videos/2108792269343155/

ภูมิภาค3.0 #ThaiPBS #TheNorthองศาเหนือ