กลยุทธ์

1. ผลิตงานวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาและนโยบายการศึกษาร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ

2. ส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางวิชาการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาและนโยบายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

3. สร้างนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

4. สร้างพื้นที่สำหรับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาและนโยบายการศึกษา ได้แก่ วารสารทางวิชาการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

5. แสวงหาเครือข่ายทางวิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่

ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกไว้
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นผู้นำในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะ และแบ่งปันด้านองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการการดูแลสังคมผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : ล้านนาสร้างสรรค์   

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำถิ่น

แนวทางการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานของศูนย์ฯมีขอบเขตเนื้อหาการดำเนินงานวิจัย การสอน และบริการวิชาการ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. นโยบายการศึกษาด้านสิทธิทางภาษา ลีลาชีวิต และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กชายขอบกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

2. โอกาสทางการศึกษาของเด็กชายขอบกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

3. รูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้จากฐานภาษาแม่และทวิภาษา

4. สิทธิและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นถิ่นและชุมชนทางวัฒนธรรมในการกำกับความรู้ในสถานศึกษา

5. วัฒนธรรมโรงเรียนและอำนาจครูในหลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) ความรู้สาธารณะและการต่อรองทางวัฒนธรรมผู้เรียนและชุมชน

6. ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ สิทธิเสียง (Voices)  และการกำหนดตัวตนของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆการอิทธิพลภาษา วิธีคิด และลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน

7. การเตรียมครูให้เป็นนักปฏิบัติการทางพหุวัฒนธรรม

8. สร้างพื้นที่ที่สาม (Third space) ในสถาบันการศึกษาร่วมกับผู้เรียน ผ่านการสานเสวนา 9.ส่งเสริมชุมชนสืบค้นและบูรณาการทุนความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผู้เรียน อาทิ เด็กข้ามชาติและเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าสู่การเรียนรู้ในห้องเรียน

10. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและบริการไปสู่การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีคณะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่