โครงการวิจัย

โครงการวิจัย การผลิตทรัพยากรสารนิเทศและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจัยการผลิตทรัพยากรสารนิเทศและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะแบ่งการสรุปโครงการวิจัยออกเป็น 6 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล...

โครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ

โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ เป็นโครงการวิจัยที่จัดทำภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ...

ตำรา/บทความ

ที่มา : http://dmiceplanner.businesseventsthailand.com/dmice/venue-detail.php?m=1171441

“การศึกษาทางเลือก” คํานี้มีความหมายว่าอย่างไร

โดย นายอันดามัน สันติอภิรักษ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความนำเสนอในกระบวนวิชา โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ

“การศึกษา” เป็นสิ่งที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ จึงมีการจัดระบบการศึกษา “ภาคบังคับ” ขึ้น ซึ่งยังคงเป็นสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐาน เพราะเป็นการวางรากฐานความเป็นมนุษย์ แต่หลังจากนั้นแล้ว การสอนในโรงเรียนจะเอื้อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความคิด เป็นนักวิเคราะห์ เป็นผู้เข้าถึงสัจจะความจริงของความรู้ได้จริงหรือไม่ ติดตามได้ใน “การศึกษาทางเลือก” คํานี้มีความหมายว่าอย่างไร

ที่มา : https://www.facebook.com/EducationforLiberationofSiam2.0/photos/a.1825900504194423/1825900847527722/?type=3&theater

การศึกษาทางเลือก : ลดความเป็นไทย เพิ่มความเป็นคน

โดย นายภูริณัฐ สมฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความนำเสนอในกระบวนวิชา โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ

ในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนมีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ความแตกต่างทางชนชั้นในสังคม ศาสนา ค่านิยม และวัฒนธรรม โดยผู้เรียนในปัจจุบันมีความต้องการในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ และด้วยความต้องการที่จะเป็นเสรีชน ที่ต้องการความเป็นอิสระจากผู้มีอํานาจที่สื่อให้ผู้เรียนต้องการมีอิสระในการเรียนรู้ ส่งผลให้การศึกษาในปัจจุบัน ไม่สามารถสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย โอกาสในการศึกษาของผู้เรียน และแก้ไขปัญหาการศึกษาได้ จึงต้องมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน